Search
Пятница 24 Март 2017
  • :
  • :

Azər­bay­can me­di­a­sı­nın pres­sinqlə­ri Uk­ray­na­da öz tə­si­ri­ni bir da­ha gös­tər­di

Baxılıb:9

5

Sa­mir Adı­gö­zəl­li: «Xar­kov­da­kı soy­daş­la­rı­mı­za yö­nə­lik ha­di­sə ilə bağ­lı biz si­zin qə­zet və say­tı­nız­da çı­xan mə­qa­lə­lə­ri ora­da­kı di­as­po­ru­muz ara­sın­da ge­niş yay­dıq»
img
«Bə­li, bu cür möv­zu­lar­da me­dia pres­sin­qi­nin mü­hüm ro­lu olur»

Uk­ray­na­nın Xar­kov şə­hə­rin­də azər­bay­can­lı iş adam­la­rı­na hü­cum və ta­lan tö­rə­dil­mə­si ilə bağ­lı ci­na­yət işi baş­la­nıb. Bu ba­rə­də APA-ya hü­cu­ma mə­ruz qa­lan iş ada­mı Vü­qar Kə­ri­moğ­lu mə­lu­mat ve­rib. O bil­di­rib ki, ha­di­sə­ni tö­rə­dən «Azov» ba­tal­yo­nu­nun üzvlə­ri ba­rə­sin­də Uk­ray­na Mil­li Po­li­si­nin Xar­kov şə­hər Şev­çen­ko ra­yon şö­bə­sin­də Ci­na­yət Mə­cəl­lə­si­nin si­lah­lı bas­qın, ta­la­ma, fi­zi­ki və mad­di zə­rər mad­də­lə­ri ilə ci­na­yət iş baş­la­nıb, ha­di­sə­ni tö­rə­dən­lə­rin mü­əy­yən edil­mə­si üz­rə əmə­liy­yat qru­pu ya­ra­dı­lıb.
V.Kə­ri­moğ­lu­nun söz­lə­ri­nə gö­rə, ha­di­sə­ni tö­rə­dən xü­su­si tə­yi­nat­lı­lar mas­ka­lı ol­duq­la­rı­na gö­rə on­la­rın kim­li­yi hə­lə­lik bi­lin­mir: «Hü­cu­ma mə­ruz qa­lan azər­bay­can­lı iş adam­la­rın­dan mən və da­ha bir nə­fər Azər­bay­can və­tən­da­şı, iki­si Uk­ray­na və­tən­da­şı, bi­ri isə Gür­cüs­tan və­tən­da­şı­dır. Biz ötən gün po­lis­də ol­duq, eti­ra­zı­mı­zı, et­nik zə­min­də hü­cu­ma mə­ruz qal­ma­ğı­mız­dan cid­di na­ra­hat­lıq ke­çir­di­yi­mi­zi bil­dir­dik. Bun­dan son­ra ci­na­yət işi açıl­dı, mə­sə­lə­nin Mil­li Po­li­sin nə­za­rə­tin­də ol­du­ğu­nu de­di­lər. Bu gün də bi­zi po­li­sə ça­ğı­rıb­lar».
V.Kə­ri­moğ­lu bil­di­rib ki, mə­sə­lə ilə bağ­lı Azər­bay­ca­nın Xar­kov­da­kı Kon­sul­lu­ğu­na mü­ra­ci­ət edib­lər: «Bi­zim cid­di hü­qu­qi dəs­tə­yə eh­ti­ya­cı­mız var. Hü­cu­ma mə­ruz qal­mı­şıq, bü­tün əm­la­kı­mı­zı ta­lan edib­lər, et­nik zə­min­də təh­qir olun­mu­şuq, kül­li miq­dar­da zə­rər gör­mü­şük. Xar­kov­da­kı Azər­bay­can di­as­po­run­dan baş­qa heç kim bi­zim­lə ma­raq­lan­mır. Bi­li­rik ki, «Azov»un hərbçi­lə­ri­ni üs­tü­mü­zə gön­də­rən er­mə­ni­lər­dir. «Azov»a da da­xi­li iş­lər na­zi­ri Ar­sen Ava­ko­vun hi­ma­yə­dar­lıq et­mə­si bu­ra­da heç ki­mə sirr de­yil. Ava­kov vax­ti­lə bu­ra­nın qu­ber­na­to­ru olub, bu­ra­da bö­yük nü­fu­za ma­lik­dir».
Qeyd edək ki, Uk­ray­na Mil­li Qvar­di­ya­sı­nın xü­su­si tə­yi­nat­lı «Azov» ba­tal­yo­nu­nun mas­ka­lı hərbçi­lə­ri de­kab­rın 15-də Xar­ko­vun mər­kə­zi «Qə­lə­bə» pros­pek­tin­də beş azər­bay­can­lı iş ada­mı­na məx­sus yol­ka sa­tı­şı mən­tə­qə­si­ni da­ğı­dıb, əm­lak­la­rı­nı əlin­dən alıb, öz­lə­ri­nə isə fi­zi­ki xə­sa­rət ye­ti­rib. Hərbçi­lər azər­bay­can­lı­la­rı et­nik zə­min­də təh­qir edə­rək, on­la­ra yol­ka­la­rı­nı ge­dib Azər­bay­can­da sat­ma­sı­nı töv­si­yə edib.
Xa­tır­la­daq ki, xa­ric­də ya­şa­yan soy­daş­la­rı­mız­la bağ­lı ya­ra­nan prob­lem­lə­ri da­im diq­qət­də sax­la­yan qə­zet ola­raq biz Xar­kov­da baş ve­rən ha­di­sə ilə bağ­lı bir ne­çə mə­qa­lə dərc et­dik. Bə­zi di­as­por fə­al­la­rı­nın mə­sə­lə­yə mü­na­si­bə­ti­ni öy­rən­dik. Uk­ray­na­da azər­bay­can­lı­la­rın sı­xış­dı­rıl­ma­sı ilə bağ­lı xü­su­si tə­yi­nat­lı­la­ra ci­na­yət işi­nin açıl­ma­sın­da me­dia pres­sin­qi­nin ro­lu olub­mu?
Dün­ya Azər­bay­can­lı­la­rı Konqre­si ic­ra apa­ra­tı­nın rəh­bə­ri Sa­mir Adı­gö­zəl­li qə­ze­ti­mi­zə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, Xar­kov­da­kı ha­di­sə on­la­rın da diq­qə­tin­də olub: «Mən xü­su­si­lə də si­zin qə­ze­tə də­rin tə­şək­kü­rü­mü bil­di­ri­rəm. Öl­kə­nin nü­fuz­lu me­dia or­qa­nı ki­mi siz be­lə mə­sə­lə­lə­rə çox həs­sas ya­na­şır­sı­nız. Xar­kov­da­kı soy­daş­la­rı­mı­za yö­nə­lik ha­di­sə ilə bağ­lı biz si­zin qə­zet və say­tı­nız­da çı­xan mə­qa­lə­lə­ri ora­da­kı di­as­po­ru­muz ara­sın­da ge­niş yay­dıq. Ey­ni za­man­da, Uk­ray­na­nın əla­qə­dar qu­rum­la­rı­na ün­van­la­dı­ğı­mız şi­ka­yət­lə­rə hə­min mə­qa­lə­lə­rin su­rə­ti­ni əla­və et­dik. Bə­li, bu cür möv­zu­lar­da me­dia pres­sin­qi­nin mü­hüm ro­lu olur. Xar­kov­da­kı son nə­ti­cə­nin əl­də olun­ma­sın­da bu fak­to­ru in­kar et­mək ol­maz. Mən is­tər­dim ki, öl­kə­miz­də fə­a­liy­yət gös­tə­rən bü­tün KİV-lər xa­ric­də­ki soy­daş­la­rı­mı­zın prob­lem­lə­ri­nə həs­sas­lıq­la ya­naş­sın».
Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

baki-xeber.com